Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Danh sách BCN Khoa Vật lý

Email In PDF.

 

Ảnh

Họ và tên

Chức danh/Chức vụ

 

TS. Ngạc An Bang

Chủ nhiệm khoa

 

TS. Phạm Nguyên Hải

Phó chủ nhiệm khoa

 

TS. Đỗ Trung Kiên

Phó chủ nhiệm khoa

 

Related Articles