Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Kế hoạch học tập Ngành Vật lý đạt chuẩn Quốc tế

Email In PDF.
Kế hoạch học tập cho chương trình đào tạo cử nhân
Ngành Vật lý đạt chuẩn Quốc tế


Năm 2013 – 2014 Học kỳ I TC Học kỳ II TC
Học tiếng Anh tại ĐHNN
Cơ học 4
Tiếng Anh chuyên ngành 2
Tin học cơ sở 1 2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghiã mã Mác - Lênin 1 2

24
10
Năm 2014 – 2015 Khoa học trái đất và sự sống 3 Hoá học đại cương 3
Đại số tuyến tính 3 Quang học 3
Giải tích 1 3 Giải tích 2 3
Nhiệt động học và vật lý phân tử 3 Thực tập Vật lý đại cương 2 2
Điện và từ học 4 Xác suất thống kê 3
Thực tập Vật lý đại cương 1 2 Cơ học lý thuyết 4
Tin học cơ sở 3 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

23
23
Năm 2015 – 2016 Mở đầu về thuyết tương đối và vật lý lượng tử 2 Cơ học lượng tử 4
Thực tập Vật lý đại cương 3 2 Cơ học thống kê 4
Vật lý tính toán 1 3 Điện và điện tử 3
Điện động lực học 4 Vật lý tính toán 2 3
Phương pháp toán - lý 3 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
Mở đầu thiên văn học 3 Tiểu luận 2
Vật lý của vật chất 3

Toán cho Vật lý 3


23
19
Năm 2016 – 2017 Các phương pháp thí nghiệm trong Vật lý hiện đại 2 Khóa luận 10
Thực tập vật lý hiện đại 2

Các môn học tự chọn và bổ trợ 11


15
10

Tổng số TC: 147

Chú ý: Các môn bôi màu ĐỎ là do phòng ĐT xếp thời khóa biểu