Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Kế hoạch học tập cho cử nhân Khoa học Tài năng, Vật lý học

Email In PDF.
Kế hoạch học tập cho Khóa chương trình đào tạo cử nhân Khoa học Tài năng, ngành Vật lý học
Năm học Học kỳ I TC Học kỳ II TC
Năm 2013 – 2014 Tiếng Anh A1 4 Tiếng Anh B1 5
Tiếng Anh A2 5 Logic học đại cương 2
Đại số tuyến tính 5 Những nguyên lý cơ bản
Của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2
Giải tích 1 5 Giải tích 2 5
Cơ học 4 Tin học Cơ sở 1 2


Điện và từ học 4

23
20
Năm 2014 – 2015 Tiếng Anh B2 5 Thực tập Vật lý đại cương 2 2
Tin học cơ sở 3 2 Xác suất thống kê 3
Hóa học đại cương 3 Cơ học lý thuyết 4
Hàm biến phức 3 Đại số nâng cao 2
Nhiệt động học và vật lý phân tử 3 Phương trình vi phân 3
Quang học 3 Mở đầu về lý thuyết tương
Đối cho Vật lý lượng tử
2
Thực hành Vật lý đại cương 1 2 Điện động lực học 4
Những nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

24
22
Năm 2015 – 2016 Cơ học lượng tử 4 Điện tử số 3
Vật lý hạt nhân và nguyên tử 4 Cơ học lượng tử
Tương đối tính
3
Thực hành Vật lý đại cương 3 2 Cơ học thống kê 4
Vật lý tính toán 1 3 Vật lý tính toán 2 3
Điện tử tương tự 3 Mở đầu Thiên văn học 3
Phương trình Toán – Lý 3 Tiểu luận 3
Đường lồi Cách mạng của ĐCSVN 3 Vật lý của Vật chất 3

22
22
Năm 2016 – 2017 Các phương pháp thí nghiệm
Trong Vật lý hiện đại
2 Khóa luận tốt nghiệp 10
Thực tập Vật lý hiện đại 2

Các môn tự chọn chuyên ngành 17


21
10

164