Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP VẬT LÝ HIỆN ĐẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT

Email In PDF.
LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP VẬT LÝ HIỆN ĐẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC, KHÓA QH-2012-T (K57)
(Đính kèm TKB học kỳ I, năm học 2015-2016)


STT Tên bài thực tập Cán bộ giảng dạy Học hàm/
học vị
Tuần 1
(Tiết 1-5)
Tuần 2
(Tiết 1-5)
Tuần 3
(Tiết 1-5)
Tuần 4
(Tiết 1-5)
Tuần 5
(Tiết 1-5)
Tuần 6
(Tiết 1-5)
Tuần 7
(Tiết 1-5)
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4
1 Tính chất vật lý của lớp chuyển p-n Phạm Nguyên Hải TS. N1 N8 N2 N9 N3 N10 N4 N11 N5 N12 N6 N13 N7 N14
2 Đo từ độ Đỗ Thị Kim Anh PGS.TS. N2 N9 N3 N10 N4 N11 N5 N12 N6 N13 N7 N14 N1 N8
3 Bức xạ của Vật đen tuyệt đối Nguyễn Từ Niệm ThS. N3 N10 N4 N11 N5 N12 N6 N13 N7 N14 N1 N8 N2 N9
4 Hiệu ứng Hall Nguyễn Ngọc Đỉnh TS. N4 N11 N5 N12 N6 N13 N7 N14 N1 N8 N2 N9 N3 N10
5 Nhiễu xạ tia X trên mẫu bột Nguyễn Quang Hoà ThS. N5 N12 N6 N13 N7 N14 N1 N8 N2 N9 N3 N10 N4 N11
6 Quan sát và phân tích bề mặt
vật rắn sử dụng hiển vi điện tử
Sái Công Doanh ThS. N6 N13 N7 N14 N1 N8 N2 N9 N3 N10 N4 N11 N5 N12
7 Xác định các thông số bức xạ của nguồn sáng bằng phổ kế kết nối với máy tính dùng cảm biến CCD Nguyễn Anh Tuấn TS. N7 N14 N1 N8 N2 N9 N3 N10 N4 N11 N5 N12 N6 N13

Related Articles