Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K58

Email In PDF.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC

______________________________

(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)

Khóa: QH-2013-T (K58)

Tổng số sinh viên: 40

Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

STT

Môn học

CTĐT

Nhóm

Tiết
học

Thứ

Giảng
đường

Cán bộ
giảng dạy

Học hàm/
học vị

Điện
thoại

Cơ quan
công tác

Ngôn ngữ
giảng dạy

Ghi chú

1

Mở đầu về thuyết tương đối và vật lý lượng tử

QT

Cả lớp

1-2

2

511T4

Nguyễn Thế Toàn

TS.

01232724576

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Lý thuyết

3

Phương pháp Toán - Lý

QT

Nhóm 2

3-4

2

511T4

Lê Anh Dũng

CN.

0904638340

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Bài tập

2

Toán cho Vật lý

QT

Nhóm 1

3-4

2

512T4

Nguyễn Thị Thùy Trang

ThS.

01686274739

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

4

Vật lý tính toán 1

QT

Nhóm 1

6-7

2

408T5

BM Tin Vật lý

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Thực hành

5

Vật lý tính toán 1

QT

Nhóm 2

8-9

2

408T5

BM Tin Vật lý

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Thực hành

6

Thực hành Vật lý đại cương 3

QT

Nhóm 1

6-9

3

PTN

BM VLĐC

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Thực hành

7

Vật lý tính toán 1

QT

Cả lớp

1-2

4

511T4

Nguyễn Quang Hưng

TS.

0904886699

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Lý thuyết

8

Phương pháp Toán - Lý

QT

Cả lớp

3-4

4

511T4

Lê Thị Hải Yến

TS

01296365588

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Lý thuyết

9

Mở đầu thiên văn học

QT

Cả lớp

6-7

4

511T4

Đinh Văn Trung

PGS.TS.

0915269497

Viện Vật lý

Tiếng Anh

Lý thuyết

10

Điện động lực học

QT

Cả lớp

8-10

4

511T4

Nguyễn Anh Tuấn

TS.

0919148855

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Lý thuyết

11

Toán cho Vật lý

QT

Cả lớp

1-2

5

511T4

Cao Thị Vi Ba

TS.

01686274739

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

13

Mở đầu thiên văn học

QT

Nhóm 1

3-4

5

511T4

Đinh Văn Trung

PGS.TS.

0915269497

Viện Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

12

Toán cho Vật lý

QT

Nhóm 2

3-4

5

512T4

Nguyễn Thị Thùy Trang

ThS.

01686274739

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

14

Điện động lực học

QT

Nhóm 1

1-2

6

511T4

BM Vật lý ĐC

ThS.

0983003643

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

15

Mở đầu thiên văn học

QT

Nhóm 2

1-2

6

512T4

Đinh Văn Trung

PGS.TS.

0915269497

Viện Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

16

Điện động lực học

QT

Nhóm 2

3-4

6

512T4

Nguyễn Anh Tuấn

TS.

0919148855

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

17

Phương pháp Toán - Lý

QT

Nhóm 1

3-4

6

511T4

Lê Thị Hải Yến

TS

01296365588

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Bài tập

18

Thực hành Vật lý đại cương 3

QT

Nhóm 2

6-9

6

PTN

BM VLĐC

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Thực hành

Ghi chú: Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Buổi sáng tiết 1 từ 7h00. Buổi chiều tiết 6 từ 13h00.

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trương Thanh Tú

 

Related Articles