Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K59

Email In PDF.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC

(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)
Khóa: QH-2014-T (K59) Tổng số sinh viên: 19

Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết
học
Thứ Giảng
đường
Cán bộ
giảng dạy
Học hàm/
học vị
Cơ quan
công tác
Ngôn ngữ
giảng dạy
Ghi chú
1 Tiếng Anh B2 TN Cả lớp 1-3 2 501T3

ĐH Ngoại ngữ Tiếng Anh
2 Điện và từ học TN Cả lớp 6-8 2 503T3 Lưu Tuấn Tài GS.TS Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
3 Tin học cơ sở 3 TN Cả lớp 9-10 2 503T3 Nguyễn Cảnh Việt ThS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
4 Hóa học đại cương TN Cả lớp 1-2 3 505T3 Nguyễn Minh Hải TS. Khoa Hóa học Tiếng Việt Lý thuyết
5 Quang học TN Cả lớp 6-7 3 504T3 Hoàng Chí Hiếu TS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
6 Tiếng Anh B2 TN Cả lớp 1-3 4 501T3

ĐH Ngoại ngữ Tiếng Anh
7 Điện và từ học TN Cả lớp 6-7 4 509T3 Lưu Tuấn Tài GS.TS Khoa Vật lý Tiếng Việt Bài tập
8 Hàm biến phức TN Cả lớp 8-9 4 509T3 Cao Thị Vi Ba TS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
9 Hóa học đại cương TN Cả lớp 1-2 5 512T4 Nguyễn Minh Hải TS. Khoa Hóa học Tiếng Việt Bài tập
10 Tin học cơ sở 3 TN Cả lớp 3-4 5 408T5

Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
11 Hàm biến phức TN Cả lớp 6-7 5 509T3 Nguyễn Bảo Trung NCS. Chuyên KHTN Tiếng Việt Bài tập
12 Quang học TN Cả lớp 8-9 5 509T3 Nguyễn Đức Long CN. Khoa Vật lý Tiếng Việt Bài tập
13 Tiếng Anh B2 TN Cả lớp 1-2 6 501T3

ĐH Ngoại ngữ Tiếng Anh
14 Thực tập Vật lý đại cương 2 TN Cả lớp 6-9 6 PTN BM Vật lý ĐC
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
Ghi chú: Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Buổi sáng tiết 1 từ 7h00. Buổi chiều tiết 6 từ 13h00.


Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015TL. HIỆU TRƯỞNGKT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOPHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTS. Trương Thanh Tú

Related Articles