Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K59

Email In PDF.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC

(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)

Khóa: QH-2014-T (K59)

Tổng số sinh viên: 21

Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

STT

Môn học

CTĐT

Nhóm

Tiết
học

Thứ

Giảng
đường

Cán bộ
giảng dạy

Học hàm/
học vị

Cơ quan
công tác

Ngôn ngữ
giảng dạy

Ghi chú

1

Điện và Từ học

QT

Cả lớp

1-2

2

505T3

Tạ Quỳnh Hoa

ThS.GVC

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

2

Tin học cơ sở 1

QT

Cả lớp

3-4

2

408T5

Bộ môn Tin vật lý

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Thực hành

3

Giải tích 2

QT

Cả lớp

1-2

3

509T3

Cao Thị Vi Ba

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Lý thuyết

4

Đại số tuyến tính

QT

Cả lớp

3-4

3

509T3

Nguyễn Quang Hưng

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Lý thuyết

5

Nhiệt động học và vật lý phân tử

QT

Cả lớp

6-7

3

509T3

Lê Tuấn Tú

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Lý thuyết

6

Tin học cơ sở 1

QT

Cả lớp

8-9

3

509T3

Hà Thụy Long

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Lý thuyết

7

Thực hành Vật lý đại cương 1

QT

Cả lớp

1-4

4

PTN

BM Vật lý đại cương

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Thực hành

8

Điện và Từ học

QT

Cả lớp

6-8

4

512T4

Ngạc An Bang

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Lý thuyết

9

Giải tích 2

QT

Cả lớp

9-10

4

512T4

Đỗ Tuấn Long

ThS.

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Bài tập

10

Nhiệt động học và vật lý phân tử

QT

Cả lớp

6-7

5

508T3

Lê Tuấn Tú

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

11

Đại số tuyến tính

QT

Cả lớp

8-9

5

508T3

Nguyễn Quang Hưng

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Anh

Bài tập

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trương Thanh Tú

 

Related Articles