Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN K58

Email In PDF.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)
Khóa: QH-2013-T (K58) Tổng số sinh viên: 27

Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết
học
Thứ Giảng
đường
Cán bộ
giảng dạy
Học hàm/
học vị
Cơ quan
công tác
Ngôn ngữ
giảng dạy
Ghi chú
1 Ghi nhận và đo lường bức xạ TT Cả lớp 6-8 2 511T4 Bùi Văn Loát
Nguyễn Thế Nghĩa
Đồng Văn Thanh
PGS.TS
ThS.
ThS.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
2 Điện tử hạt nhân TT Cả lớp 9-10 2 511T4 Nguyễn Thế Nghĩa ThS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
3 Cấu trúc và phản ứng hạt nhân TT Cả lớp 1-2 3 408T3 Bùi Văn Lóat PGS.TS Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
4 Điện tử hạt nhân TT Cả lớp 3-4 3 408T3 Nguyễn Thế Nghĩa ThS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
5 Thực tập điện tử hạt nhân TT Nhóm 1 1-4 4 PTN Nguyễn Thế Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Trần Thế Anh
Đồng Văn Thanh
ThS.
ThS.
ThS.
ThS.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
6 Thực tập điện tử hạt nhân TT Nhóm 2 6-9 4 PTN Nguyễn Thế Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Trần Thế Anh
Đồng Văn Thanh
ThS.
ThS.
ThS.
ThS.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
7 Thực tập Vật lý đại cương 3 TT Nhóm 1 1-4 5 PTN BM Vật lý ĐC
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
8 Thực tập vật lý hạt nhân 1 TT Nhóm 2 1-4 5 PTN Nguyễn Thế Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Trần Thế Anh
ThS.
ThS.
ThS.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
9 Thực tập Vật lý đại cương 3 TT Nhóm 2 6-9 5 PTN BM Vật lý ĐC
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
10 Thực tập vật lý hạt nhân 1 TT Nhóm 1 6-9 5 PTN Nguyễn Thế Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Trần Thế Anh
ThS.
ThS.
ThS.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
11 Thực tập điện tử hạt nhân TT Nhóm 3 1-4 6 PTN Nguyễn Thế Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Trần Thế Anh
Đồng Văn Thanh
ThS.
ThS.
ThS.
ThS.
Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
12 Cấu trúc và phản ứng hạt nhân TT Cả lớp 6-7 6 508T3 Hà Thụy Long TS. Khoa Vật lý Tiếng Việt Bài tập
Ghi chú: Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Buổi sáng tiết 1 từ 7h00. Buổi chiều tiết 6 từ 13h00.


Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015TL. HIỆU TRƯỞNGKT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOPHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTS. Trương Thanh Tú

Related Articles