Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN (Định hướng Ứng dụng bức xạ)

Email In PDF.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN
(Định hướng Ứng dụng bức xạ)

(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)

Khóa: QH-2014-T (K59)

Tổng số sinh viên: 16

Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

STT

Môn học

CTĐT

Nhóm

Tiết
học

Thứ

Giảng
đường

Cán bộ
giảng dạy

Học hàm/
học vị

Cơ quan
công tác

Ngôn ngữ
giảng dạy

Ghi chú

1

Điện và từ học

TT

Cả lớp

6-8

2

512T4

Nguyễn Mậu Chung

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Lý thuyết

5

Điện và từ học

TT

Cả lớp

6-7

5

505T3

Đặng Thị Thanh Thủy

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Bài tập

2

Nhiệt động học và
Vật lý phân tử

TT

Cả lớp

6-7

3

505T3

Nguyễn Huy Sinh

GS.TS

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Lý thuyết

6

Nhiệt động học và vật lý phân tử

TT

Cả lớp

6-7

6

505T3

Lê Tuấn Tú

TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Bài tập

4

Thực hành vật lý
Đại cương 2

TT

Nhóm 1

6-9

4

PTN

BM Vật lý ĐC

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Thực hành

3

Xác suất thống kê

TT

Cả lớp

8-9

3

505T3

Nguyễn Quang Báu

GS.TS.

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Lý thuyết

7

Xác suất thống kê

TT

Cả lớp

8-9

6

505T3

Nguyễn Quang Báu

GS.TS

Khoa Vật lý

Tiếng Việt

Bài tập

Ghi chú: Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Buổi sáng tiết 1 từ 7h00. Buổi chiều tiết 6 từ 13h00.

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trương Thanh Tú

 

Related Articles