Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Trình tự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Email In PDF.
There are no translations available.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khoa Vật lý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình tự buổi bảo vệ

 

- Khai mạc;

- Đại diện Ban tổ chức đọc Quyết định thành lập Hội đồng;

- Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ;

- Việc đánh giá tiến hành cho từng khóa luận của sinh viên;

- Sinh viên trình bày tóm tắt khóa luận tốt nghiệp trong thời gian từ 10 đến 15 phút.

- Hai phản biện đọc nhận xét và đặt câu hỏi cho sinh viên;

- Các ủy viên Hội đồng nhận xét và đặt câu hỏi cho sinh viên;

- Sinh viên trả lời các câu hỏi;

- Khách mời đặt câu hỏi (nếu có) và sinh viên trả lời;

- Cán bộ hướng dẫn phát biểu ý kiến;

- Hội đồng họp đánh giá và chấm điểm khóa luận (điểm khóa luận tốt nghiệp được chấm căn cứ theo Điều 36, Chương VII, Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN);

- Chủ tịch Hội đồng có thể công bố điểm của sinh viên ngay sau phần bảo vệ của mỗi sinh viên hoặc cho toàn bộ sinh viên trước khi kết thúc buổi Lễ bảo vệ.

 

 

Chú ý: Các thành viên hội đồng cần đọc toàn bộ khóa luận tốt nghiệp trước ngày sinh viên bảo vệ. Sinh viên phải nộp 02 bản khóa luận cho bộ môn trước khi bảo vệ ít nhất 05 ngày. Các bản khóa luận chuyển cho phản biện phải được đóng bìa cứng.

Related Articles