Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 119
2 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 321
3 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 450
4 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 594
5 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 778
6 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 797
7 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 866
8 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 809
9 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 859
10 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 851
11 Thursday Seminar, 29 December, 2016 1072
12 Friday Seminar, 25 November, 2016 1387
13 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1217
14 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1280
15 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 1177
16 Friday Seminar, 30 September, 2016 1311
17 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1391
18 Friday Seminar, 24 June, 2016 1701
19 Friday Seminar, 27 May, 2016 1672
20 Friday Seminar, April 29, 2016 1891

Trang 1 trong tổng số 3

Related Articles