Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 9
2 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 335
3 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 379
4 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 456
5 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 537
6 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 526
7 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 579
8 Thursday Seminar, 29 December, 2016 882
9 Friday Seminar, 25 November, 2016 1124
10 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 990
11 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1054
12 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 896
13 Friday Seminar, 30 September, 2016 1029
14 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1112
15 Friday Seminar, 24 June, 2016 1439
16 Friday Seminar, 27 May, 2016 1453
17 Friday Seminar, April 29, 2016 1718
18 Friday Seminar, March 25, 2016 1573
19 BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG GIỚI THIỆU VỀ PHÁT HIỆN SÓNG HẤP DẪN 2154
20 Friday Seminar Feb 26, 2016 1594

Trang 1 trong tổng số 3

Related Articles